Regulamin  Biegu im. Józefa Szudego

I. CEL BIEGU

A. Upamiętnienie działalności społecznej.
B. Popularyzacja biegów masowych, jako
recepta na zdrowie.
C. Pobudzenie aktywności ruchowej osób w
każdym wieku i o różnym poziomie
sprawności ruchowej.
D. Promocja gminy.

II. ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE BIEGOWE BARTKOWA.

III. TERMIN I MIEJSCE

A. Miejsce - Gródek nad Dunajcem (ok 20 km
od Nowego Sącza).
B. Termin - bieg główny

IV. BIEG GŁÓWNY - 10 km

A. Biuro zawodów, start oraz meta
zlokalizowane będą na placu przy Zespole
Szkół w Gródku nad Dunajcem.
B. Zapisy internetowe ( ) lub w biurze
zawodów w dniu biegu w godzinach 8:30 -
10:30. Limit 250 osób.
C. Opłata startowa wynosi:
-  - 20 zł
-  - 25 zł
-  do dnia zawodów brak możliwości
wpłacania opłaty startowej
- w dniu zawodów - 30 zł

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE BIEGOWE BARTKOWA


Bartkowa - Posadowa
33-318 Gródek nad Dunajcem

Tytuł przelewu: Opłata startowa   imię,
nazwisko, rocznik

D. Odbiór pakietów startowych w biurze
zawodów w godzinach 8:30 - 10:30, po
okazaniu dokumentu identyfikacyjnego ze
zdjęciem lub pełnomocnictwa.
Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z
akceptacją regulaminu biegu.
E. Wymagana pisemna zgoda opiekuna na
udział w zawodach zawodników poniżej 18
lat. Wzór w załączniku nr 1.
F. Start biegu 11:00.
G. Trasa asfaltowa.
H. Profil trasy górzysty.
I. Pomiar czasu - ULTIMASPORT.
J. Limit czasu 1 godzina 30 minut.
K. Zwrot numerów startowych po biegu
obowiązkowy - w momencie oddania
numeru uczestnik losuje numer ważny w
czasie losowania nagród.
L. Po biegu posiłek regeneracyjny.
M. Wręczenie nagród, losowanie nagród i
zakończenie biegu - godz. 13:00.

V. BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

A. Biegi odbędą się w pobliżu Zespołu Szkół w
Gródku nad Dunajcem.
B. Kategorie i dystanse:
- Przedszkolaki  - 100m
- Uczniowie Szkoły Podstawowej klasy 1-3 -
250 m
- Uczniowie Szkoły Podstawowej klasy 4-6 -
600 m
- Młodzież Gimnazjalna - 1000 m
C. Zapisy w biurze zawodów w dniu biegu
(12.07.2014) w godzinach 8:30 - 9:30.
D. Wymagana pisemna zgoda opiekuna na
udział w zawodach. Wzór w załączniku nr 1.
E. Udział w biegach towarzyszących jest
bezpłatny.
F. Start biegów wg w/w kolejności od godziny
10:00.
G. Wręczenie nagród rzeczowych o godzinie
12:30.
VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
A. Bieg główny - nagrody pieniężne za miejsca 1-3 w
kategoriach wiekowych.

1 miejsce - 150 zł
2 miejsce - 100 zł
3 miejsce - 50 zł

Kategorie wiekowe - bieg główny:

Mężczyźni (M) Kobiety (K)
M-16-29                
K-16-29
M-30-39   
K-30-49
M-40-49   
K-50 i powyżej
M-50-59
M-60-69
M-70 i powyżej

B. Dodatkowa premia finansowa dla pierwszego
zawodnika i pierwszej zawodniczki na mecie - 100 zł

C. Biegi dla dzieci i młodzieży - nagrody rzeczowe.

D. Klasyfikacja drużynowa:

W skład drużyny wchodzi  4 uczestników biegu
głównego, w tym co najmniej jedna kobieta.
Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania jest
zgłoszenie przed biegiem drużyny w biurze zawodów,
wraz z podaniem członków drużyny. Członkowie
drużyny reprezentują jednobrzmiącą nazwę.

Punkty przyznawane drużynom naliczane są w sposób
następujący:
1 miejsce w klasyfikacji generalnej - 1pkt, 2 msc - 2
pkt, 3 msc - 3 pkt itd.

Wygrywa drużyna, której członkowie uzyskają
najmniejszą sumę punktów. Przy równej liczbie
punktów decyduje pozycja najwyżej sklasyfikowanej
kobiety z poszczególnych drużyn.

NAGRODY W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
Za miejsca od 1 do 6 każdy z członków drużyny otrzyma
imienny dyplom wraz z nazwą drużyny. W zależności
od hojności sponsorów również upominki i nagrody
rzeczowe.

E. Każdy z uczestników, który ukończy bieg w
regulaminowym czasie:

Każdy uczestnik biegu, który ukończy bieg bierze udział w
losowaniu nagród rzeczowych (numer losu do odbioru w
momencie oddawania numeru startowego).

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy
medal.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

A. Sms z wynikiem oraz zajętym miejscem zostanie
przesłany bezpośrednio po biegu osobom, które
podadzą przy zgłoszeniu swój numer telefonu.
B. Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów znajdujących
się w numerze startowym.
C. Każdy z zawodników zostanie uwieczniony na zdjęciu w
momencie przekraczania mety.
D. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
E. Po biegu możliwość skorzystania z prysznica na terenie
szkoły.
F. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób
niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
G. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną
odpowiedzialność.
H. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów o ruchu drogowym.
I. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być
wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.
J. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i
ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
K. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje
Organizator.

Zał 1

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
............... (imię i nazwisko uczestnika) urodzonego
........ (rok/miesiąc/dzień) w III Biegu im. Józefa Szudego.

Oświadczam, że mój syn/ córka bierze udział w biegu na moją
odpowiedzialność, oraz że nie istnieją przeciwskazania
zdrowotne do udziału w biegu..................
(imię i nazwisko rodzica)